Termin 6    CREN    Fråga 376

Vilket läkemedel binder antagonistiskt och selektivt till betareceptorer (främst i hjärtat) och hämmar effekten av katekolaminer vilket ger sänkt puls, sänkt blodtryck och minskad hjärtminutvolym.

Metoprolol är en selektiv beta1-antagonist. I hjärtat leder blockering av beta1-receptorerna till minskad puls, slagvolym och i förlängningen till sänkt hjärtminutvolym och sänkt blodtryck. Bieffekter inkluderar bland annat trötthet, lågt blodtryck, bradykardi och yrsel.

0%
0 av 110 rätt besvarade frågor
Välj vilket K6-tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför K6-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 181 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K6 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Hojta till ifall du har synpunkter eller förslag på förbättringar!

Logga in