Termin 1    PU    Fråga 431

Vilken lag innehåller bestämmelser om bland annat tillgänglighet, information, samtycke, delaktighet, fast vårdkontakt och individuell planering, synpunkter, klagomål och patientsäkerhet?

Lagen syftar till att inom hälso- och sjukvårdsverksamhet stärka och tydliggöra patientens ställning samt till att främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet. Lagen är alltså mycket central när det handlar om att specificera patientens rättigheter när denne kommer i kontakt med hälso- och sjukvården.

Patientlagen
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/patientlag-2014821_sfs-2014-821

0%
0 av 270 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Vetenskapligt förhållningsätt

Öva inför T1-tentan - Med facit och utförliga förklaringar till alla frågor

Här har vi samlat 270 st autentiska tidigare flersvarsfrågor från T1 och K1´s tentor på LiU och skrivit egna förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in