Termin 5    NSPR    Fråga 853

Vad händer med injicerat kontrast vid ett vasogent cerebralt ödem?

Ett vasogent ödem uppstår då kärlväggens genomsläpplighet ökar (i hjärnan ex. vid långvarig ischemi och reperfusionsskador eller vid tumör då tight-junctions i blod-hjärnbarriären fallerar). Ökat plasmautträde leder till ett exracellulärt ödem. Om man samtidigt har injicerat kontrast vid ex. DT-undersökning kommer denna ansamlas i CSF (Cerebrospinalvätska).

0%
0 av 106 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Vetenskapligt förhållningsätt Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför T5-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 106 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från T5 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Ska du bara träna inför T5-neurotentan så klickar du på Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Logga in