Termin 5    NSPR    Fråga 853

Vad händer med injicerat kontrast vid ett vasogent cerebralt ödem?

Ett vasogent ödem uppstår då kärlväggens genomsläpplighet ökar (i hjärnan ex. vid långvarig ischemi och reperfusionsskador eller vid tumör då tight-junctions i blod-hjärnbarriären fallerar). Ökat plasmautträde leder till ett exracellulärt ödem. Om man samtidigt har injicerat kontrast vid ex. DT-undersökning kommer denna ansamlas i CSF (Cerebrospinalvätska).

0%
0 av 89 rätt besvarade frågor
Välj vilket K5-tema du vill öva på: Alla teman Vetenskapligt förhållningsätt Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför K5-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 89 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K5 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Hojta till ifall du har synpunkter eller förslag på förbättringar!

Logga in