Termin 5    NSPR    Fråga 840

Hur fungerar läkemedlet naltrexon?

Naltrexon används bl.a. vid alkoholberoende. Binder μ-opioidreceptorn (och kanske även κ- och δ-opioidreceptorerna) och minskar signaleringen av både endogena opioider och exogena, ex. heroin. Minskar således den euforiska känslan vid alkoholintag. I studier har det visat sig att hämning av den eufori som annars kan uppträda vid en "primingdos" av alkohol efter en tids abstinens är mycket central för att förhindra återfall. Ger inga bieffekter vid alkoholintag, som ex. disulfiram (Antabus - som hämmar ALDH).

Andra substanser som kan användas vid alkoholberoende är akamprosat (Campral) som förändrar GABA/Glut-balansen i hjärnan och nalmefen (Selincro) som är en μ- och κ-opioidreceptorantagonist.

0%
0 av 89 rätt besvarade frågor
Välj vilket K5-tema du vill öva på: Alla teman Vetenskapligt förhållningsätt Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför K5-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 89 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K5 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Hojta till ifall du har synpunkter eller förslag på förbättringar!

Logga in