Termin 7    CREN    Fråga 1344

Hur ska man tänka med fentanyl till en patient med nedsatt njur- eller leverfunktion?

Fentanyl kan ges vid nedsatt njur- och leverfunktion, men risk för ackumulation finns.

Vid intravenös administration har fentanyl en anslagstid på cirka 5 minuter. Effektdurationen är också kort, cirka 30-60 min och tillförsel måste därför upprepas när man önskar längre effekt, som vid kirurgiska ingrepp.

P.g.a. fettlöslighet kan ackumulering ske, och förlänga eliminationstiden. Läkemedlet genomgår hepatisk metabolisering till norfentanyl, en inaktiv metabolit och utsöndringen av metaboliten sker via njurarna.

0%
0 av 186 rätt besvarade frågor
Välj vilket K7-tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Gastro-Nutrition-Metabolism Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför K7-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 186 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K7 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Hojta till ifall du har synpunkter eller förslag på förbättringar!

Logga in