Termin 4    IBI    Fråga 657

Vilken klass antivirala medel tillhör ribavirin?

Ribavirin tillhör klassen nukleodisanaloger som hämmar viral nukleinsyrasyntes genom att fungera som s.k. "chain terminators" som blockerar vidare polymerisering av RNA eller DNA. Andra nukleosidanaloger är acyklovir, lamivudin och zidovudin.

0%
0 av 187 rätt besvarade frågor
Välj vilket K4-tema du vill öva på: Alla teman Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Immun-Barriär-Infektion

Öva inför K4-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 187 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K4 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Hojta till ifall du har synpunkter eller förslag på förbättringar!

Logga in