Termin 4    IBI    Fråga 638

Hur ser orthomyxovirus (ex. influensa) genom ut?

Genomet ger en ledtråd till hur virusets replikationscykel ser ut. Då influensavirusets genom är av RNA-typ borde det betyda att replikation och transkription sker i cytoplasman. Dock är influensaviruset speciellt och -ssRNAt förs in i cellkärnan där replikation och transkription sker. Segmenteringen av genomet gör att viruset lättare genomgår "antigenic shift", d.v.s. utbyte av gener genom utbyte av enstaka gensegment. Till detta krävs ett "mixing vessel" - en cell som blir infekterad av två olika influensavirusstammar samtidigt.

0%
0 av 192 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Immun-Barriär-Infektion

Öva inför K4-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 192 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K4 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in