K3    CREN    Fråga 376

Vilket läkemedel beskrivs? "Läkemedlet verkar genom att antagonistiskt binda till receptorer och hämma effekten av katekolaminer och ger således sänkt puls, sänkt blodtryck och minskad hjärtminutvolym. Är selektivt och verkar då särskilt på receptorer i hjärtat vilket minskar ofta oönskade bieffekter."

Metoprolol är en selektiv beta1-antagonist. Bieffekter inkluderar bland annat trötthet, lågt blodtryck, bradykardi och yrsel.

Vem ska bli läkare?
0%
0 av 200 rätt besvarade frågor
Välj vilket K3-tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför K3-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 200 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K3 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Hojta till ifall du har synpunkter eller förslag på förbättringar!

Logga in