Termin 11    Allmanmedicin    Fråga 1669

Vad av följande ingår INTE i en fullständig basal demensutredning i primärvården?

I en basal demensutredning på primärvårdsnivå ingår:
- Noggrann anamnes från patient och anhörig där man bl.a. frågar om andra sjukdomar, hereditet, substansmissbruk
- Somatiskt status inklusive neurologiskt status och psykiskt status inkluderande bedömning av eventuell depression
- Kognitiv testning (MMSE + klocktest alternativt MoCA)
- Hjärnavbildning med CT eller MR
- Labprover (blodstatus, kalcium, tyroideafunktion, eventuellt B-vitaminstatus i någon form och PEth)
- Bedömning av den kognitiva nedsättningens praktiska konsekvenser (funktions/aktivitetsbedömning).

Lumbalpunktion kan göras på specialistavdelning i samband med en mer noggrann demensutredning.

0%
0 av 111 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Akutsjukvård Allmänmedicin Geriatrik

Öva inför K11-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 111 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K11 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in