Termin 1    Gen    Fråga 28

Evert har tillbringat många dagar ute på åkrarna. Han har med åren utvecklat hudtumörer. Vilken typ av mekanism är viktig för att reparera UV-inducerad DNA-skada (TT-dimerer) i Everts celler?

Skadan påverkar bara ena strängen i helixen och därför kan alla dubbelsträngsbrottslagningsmekanismer borträknas, "homolog end joning" och "icke-homolog end joining".
Mismatch reparation är när fel kvävebas valts under reduplikationen och hör inte hit. Base excision repair är ungefär samma sak. Detta lämnar oss med ett alternativ kvar vilket är Nucleotide excision repair:

0%
0 av 216 rätt besvarade frågor
Välj vilket K1-tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Vetenskapligt förhållningsätt

Öva inför K1-tentan - Med facit och utförliga förklaringar till alla frågor

Här har vi samlat 216 st tidigare flersvarsfrågor från K1s tentor på LiU och skrivit egna förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Hojta till ifall du har synpunkter eller förslag på förbättringar!

Logga in