Termin 1    GNM    Fråga 273

Vilket av följande mellanprodukter i citronsyra-cykeln kan direkt omvandlas till fosfoenolpyruvat för att användas till glukoneogenes?

Oxaloacetat kan direkt omvandlas till fosfoenolpyruvat för att sedan användas i glukoneogenesen, exempelvis vid nutritionsbrist (alkoholism).

0%
0 av 270 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Vetenskapligt förhållningsätt

Öva inför T1-tentan - Med facit och utförliga förklaringar till alla frågor

Här har vi samlat 270 st autentiska tidigare flersvarsfrågor från T1 och K1´s tentor på LiU och skrivit egna förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in