Termin 1    VF    Fråga 14

Vilken av följande studiedesigner har lägst evidensstyrka?

Fallstudier har ofta mycket låg evidensstyrka då man ofta fokuserar på ett enda eller några få fall. Fall-kontrollstudier har högre evidens medan kohorstudiers evidens är snäppet bättre. Allra högst evidens av de nämnda studietyperna har randomiserade kontrollerade studier.

Evidenspyramiden

0%
0 av 216 rätt besvarade frågor
Välj vilket K1-tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Vetenskapligt förhållningsätt

Öva inför K1-tentan - Med facit och utförliga förklaringar till alla frågor

Här har vi samlat 216 st tidigare flersvarsfrågor från K1s tentor på LiU och skrivit egna förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Hojta till ifall du har synpunkter eller förslag på förbättringar!

Logga in