Termin 1    VF    Fråga 12

När du läser i artiklarna kommer du tänka på statistiklektionerna på utbildningen. Vad är definitionen av begreppet evidensstyrka?

Här finns det egentligen bara ett logiskt alternativt, "Mått på hur tillförlitlig en studie är".

Gradering av evidensstyrka
1. Starkt vetenskapligt underlag
• Minst 2 studier med högt bevisvärde eller god systematisk översikt.

2. Måttligt starkt vetenskapligt underlag
• En studie med högt bevisvärde + minst 2 studier med medelhögt bevisvärde.

3. Begränsat vetenskapligt underlag
• Minst 2 studier med medelhögt bevisvärde.

4. Otillräckligt vetenskapligt underlag

Power, eller Styrka som det oftare kallas, är ett statistiskt begrepp som anger den beräknade sannolikheten för att en undersökning med viss statistisk signifikansnivå ska kunna påvisa en skillnad mellan grupperna, om en sådan skillnad verkligen existerar.

0%
0 av 270 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Vetenskapligt förhållningsätt

Öva inför T1-tentan - Med facit och utförliga förklaringar till alla frågor

Här har vi samlat 270 st autentiska tidigare flersvarsfrågor från T1 och K1´s tentor på LiU och skrivit egna förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in